“สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม” ในรอบปี 2563 บริษัทให้ความสำคัญในด้านบ่มเพาะคนดีและบ่มเพาะคนเก่ง ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ เช่น
  • กลยุทธ์ฅนสมบูรณ์
  • การพัฒนาคนดี
  • การพัฒนาคนเก่ง
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการผลักดันองค์กรให้เติบโต เพื่อให้การดำเนินธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่อง และสามารถยกระดับการแข่งขันได้ ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจ 3 สมบูรณ์สร้างสมดุล ทั้งนี้กลยุทธ์ฅนสมบูรณ์จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเด็นสำคัญทางธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถบุคลากรในทักษะใหม่เพื่ออนาคต การพัฒนาความต่อเนื่องของสายงาน (Succession) และพัฒนา Talent รวมถึงการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาการเติบโตให้กับธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้การพัฒนากลยุทธ์ฅนสมบูรณ์ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDG) ในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาศึกษา การพัฒนานวัตกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาพลเมืองที่ดีนำสู่การเป็นองค์กรที่มีบรรษัทภิบาลที่ดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปรงใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ ได้

ดาวน์โหลดเอกสาร