กลุ่มบริษัทสมบูรณ์ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล
ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ ชุมชนสมบูรณ์

+ เข้าสู่หน้ารางวัลและความภาคภูมิใจ

สารจากคณะกรรมการ

+ อ่านต่อ

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อ่านต่อ

นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน 2564 - 2565

ดาวน์โหลดไฟล์

การบริหารจัดการความเสี่ยง

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินงาน “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล”

ฅนสมบูรณ์

สร้างคุณค่า ต่อตนเอง องค์กร และสังคม

8.00 ชั่วโมงทำความดี เฉลี่ยต่อคนต่อปี

7.47 ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี

52 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร

2.5 ล้านบาทงบประมาณการพัฒนาบุคลากร

ธุรกิจสมบูรณ์

สร้างมูลค่า ตอบสนอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

98% อัตราความพึงพอใจลูกค้า

2 โครงการโครงการพัฒนาคู่ค้า

8% อัตราการลาออกพนักงาน

1.39% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่ลดลง

ชุมชนสมบูรณ์

สร้างโอกาส เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง

2.5 ล้านบาท สร้างคุณค่าเพื่อสังคม

15,651 ชั่วโมงความดีเพื่อสังคมทั้งองค์กร

1.2 ล้านบาท การสร้างโอกาสทางการศึกษา

รายงาน

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563

ขนาดไฟล์ 13.92 MB

เอกสารการเปิดเผยข้อมูล

+ อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม