ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
 • เยี่ยมชมกิจการประจำปี
 • กิจกรรมต่าง ๆ รายไตรมาส
 • เว็บไซต์บริษัท
ความคาดหวัง
 • การสร้างผลตอบแทนที่ดี
 • การพัฒนาธุรกิจในด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการหยุดชะงักของธุรกิจ (Disruption)
 • การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานที่สำคัญ
 • การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
 • การบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 • การพัฒนาธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงในการหยุดชะงักของธุรกิจ (Disruption)
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารโดยตรงกับพนักงานผ่านเวทีจับเข่าคุยรายไตรมาส
 • การสำรวจความผูกพันประจำปี We Care ทุก 2 ปี
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบสองทางประจำปี
ความคาดหวัง
 • การพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน
 • การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม
 • ทำงานด้วยความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
การดำเนินงานที่สำคัญ
 • จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์
 • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • บริหารค่าตอบแทนให้เหมาะสมในช่วงวิกฤต
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม
 • ความร่วมมือด้านการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการ
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี
 • การประชุมรับทราบนโยบายลูกค้าประจำปี
 • การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
 • การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของลูกค้า
 • การติดต่อผ่านทางอีเมล และ ช่องทางออนไลน์
ความคาดหวัง
 • คุณภาพของสินค้า ราคา และบริการตามความคาดหวังของลูกค้า
 • ลดผลกระทบผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ร่วมสร้างคุณค่าต่อสังคมกับลูกค้า
 • การปฎิบัติตามคู่มือและข้อกำหนดด้านห่วงโซ่คุณค่า
การดำเนินงานที่สำคัญ
 • การผลิตและส่งมอบที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพและตรงเวลา
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความคาดหวังในด้านเทคโนโลยียานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับลูกค้า
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การประชุมคู่ค้าประจำปี
 • ความร่วมมือด้านการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
 • การตรวจประเมินคู่ค้า (site visit)
ความคาดหวัง
 • การเติบโตร่วมกันทางธุรกิจ
 • การจัดซื้อจัดหาที่เป็นธรรม
 • ร่วมสร้างคุณค่าต่อสังคม
การดำเนินงานที่สำคัญ
 • มีการกำหนดและกำกับนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การอบรมและพัฒนาคู่ค้าในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อสังคม
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การประชุมร่วมกับชุมชน หน่วยงาน สถาบันและมูลนิธิต่าง ๆ
 • การลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน
 • การเข้าร่วมประชุมโครงการที่บริษัทขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ความคาดหวัง
 • การเสียภาษีที่ถูกต้อง
 • การส่งเสริมการสร้างอาชีพและการศึกษาเพื่อความสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
 • การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน
การดำเนินงานที่สำคัญ
 • ชำระภาษีที่ถูกต้อง
 • การจัดทำโครงการเพื่อสร้างอาชีพและสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อชุมชน เช่น การจ้างงานคนพิการ การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น
 • โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษา โครงการทวิภาคี เป็นต้น
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การติดตามนโยบายของภาครัฐจากช่องทางต่าง ๆ
 • การประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ
ความคาดหวัง
 • การปฎิบัติตามกฏเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายของภาครัฐ
 • การร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการและภาครัฐ
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การดำเนินงานที่สำคัญ
 • การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฏหมายอย่างเคร่งครัด 
 • ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ
 • สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การเข้าร่วมในสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ความคาดหวัง
 • ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม
การดำเนินงานที่สำคัญ
 • ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การเยี่ยมชมและดูงานภายในและภายนอก
 • การรับนักศึกษาฝึกงาน
ความคาดหวัง
 • ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในสถานที่ทำงานจริง
 • เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 • นักศึกษาเรียนรู้ความรู้เฉพาะด้านนำไปใช้ในการทำงานจริงได้
การดำเนินงานที่สำคัญ
 • จัดสภาพแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ และ ถ่ายทอดแก่นักศึกษา
 • เป็นศูนย์การเรียนรู้