นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

ประธานกรรมการ

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ดำเนินงานมาต่อเนื่องกว่า 58 ปี โดยมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ “เติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร” โดยยังคงรักษาการดำเนินงานภายใต้ปรัชญา “3 สมบูรณ์สร้างสมดุล” เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลและยั่งยืนครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ สังคม

ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้ให้ความสำคัญต่อมาตรการการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ ความเสี่ยงต่อการระบาด รวมถึงความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานจากการหยุดชะงักของสายโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 นำโดยผู้บริหารสูงสุดในทุกสายงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

สถานการณ์โควิด-19 นี้ส่งผลต่อวีถีการเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ให้ต้องปรับตัวจากยอดการผลิตรถยนต์ในไทยตกต่ำลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี อย่างไรก็ตามภายใต้วิกฤตดังกล่าวบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้เล็งเห็นโอกาสในการปรับตัวขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงนำสู่การสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยปรับปรุงการดำเนินงานภาคปฏิบัติการ และปรับกำลังการผลิตขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยืดหยุ่น และพร้อมรับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความผันผวนในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทังในกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการพัฒนาและหาโอกาสต่อยอดในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสในธุรกิจยานยนต์อนาคต (Electric Vehicle) และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรนำสู่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Agri Tech) ตลอดจนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือกับพันธมิตรในการขยายโอกาสทางธุรกิจเพื่อรองรับการขยายโอกาสทางธุรกิจสู่การเติบโตและพัฒนาให้เกิดความหลากหลายของรายได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ตอบสนองประเด็นสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ดิฉันขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนกลุ่มสมบูรณ์สามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความทุ่มเทและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล จะนำสู่ประโยชน์ต่อทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม และนำพาให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เดินหน้าอย่างมั่นคง