ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด 127,202,750 29.92
2. ตระกูลกิตะพาณิชย์ 57,801,037 13.59
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 32,892,761 7.74
4. BBHISL NOMINEES LIMITED 16,904,400 3.98
5. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 15,377,030 3.62
6. Mr. KENNETH RUDY KAMON 14,155,435 3.33
7. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 7,170,500 1.69
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 5,603,544 1.32
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT 5,524,500 1.30
10. DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0264200001 5,445,400 1.28

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว โดย ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 20.77