ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และข้อมูลทางการเงิน

การดำเนินงาน
ปี 2563
*หน่วย : พันบาท

5,882,559

รายได้จากการขาย

6,026,795

รายได้ทั้งหมด

374,763

กำไรสุทธิ

ราคาหลักทรัพย์

SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 27 ตุลาคม 2564 16:39
ราคาล่าสุด
20.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.30 (-1.42%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,991,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.50 - 21.20