วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

พันธกิจ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจ

ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าด้วยการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ยกระดับความสามารถด้านการผลิตและการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเลิศ

มีความโปร่งใสและความยุติธรรมต่อคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เสริมสร้าง ฅนสมบูรณ์ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง ผ่านศูนย์การเรียนรู้ของสมบูรณ์